Автореферат 2018

 

                Ф.И.О

                              Мавзу

  Йили

Ихтисослик

шифри

PDF,DOC

1

Абитов Илнур Илдусович

Такрорий екилган соя навларининг хосилдорлигига экиш усули ва маъдан ўғитлар меъёрининг таъсири

2018

06.01.08 Ўсимликшунослик

2

Жураев Акмалжон Нормухамадович

Ирригация  эрозиясига учраган тупроқлар шароитида кузги буғдодан юқори ҳосил етиштириш агротехнологияси элементлари

2018

06.01.01 Умумий дехқончилик. Пахтачилик

3

Норкулов Усмонкул

Тупроқни шўрини ювишда сувни тежаштехнологияларининг илмий ва амалий асослари

2018

06.01.02 Мелиорация  ва суғорма дехқончилик

4

Азимова Муҳайё Эгамбердиевна

Қашқадарё вилоятининг очтусли бўз тупроқлари шароитида кузги буғдой етиштириш агротехникасини такомиллаштириш

2018

06.01.08 Ўсимликшунослик

5

Негматова Сурайё Тешаевна

Тақирсимон ва типик бўз тупроқлар шароитида ғўза ҳосилдорлигини оширишда унинг қатор ораларига ишлов бериштехнологиясини  такомиллаштириш (Қашқадарё ва Тошкент вилоятлари мисолида)

2018

06.01.01 Умумий дехқончилик

6

Рахимов Тожидин Абдунуманович

Айрим ғўза кассаликларига бардошликка умумий ва (+)- госсиполмиқдорининг таъсири

2018

06.01.05 Селекция ва уруғчилик

7

Амантурдиев Икром Ғуломович

Ғўза селекциясида Госсипол миқдорида ва шакилларнинг кўсак қурти билан зарарланиш даражасига таъсири

2018

06.01.05  Селекция ва уруғчилик

8

Авлиякулов  Мирзаоолим Авазович

Суғориладиган ерлардан йил давомида самарали фойдаланишнинг илмий асослари

2018

06.01.02 Мелиорация ва Суғорма дехқончилик

9

Қадирова Шахноза Ишпулатовна

Кузги Буғидойнинг ўсиши ва ривожланишига нам тўпловчи суғоришва ўғитлар меъёрларининг таъсири

2018

06.01.08 Ўсимликшунослик

10

Хасанова Рохила Зикирёевна

Юмшоқ буғидойни  барги орқали карбамид билан озиқлантиришнинг дон ҳосили ва сифатига таъсири

2018

06.01.08 Ўсимликшунослик

11

Ахмурзаев Шавкат Исакович

Тупроқни мульчалаш усуллари ва муддатларини ғўзанинг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига таъсири (Тошкент вилояти ўтоқли аллювиал  тупроқлари шароитида)

2018

06.01.01  Умумий деғқончилик

12

Бозоров Холмурод Махмудович

Жиззах вилоятининг ўтлоқлашиббораётган бўз тупроқлари шароитида кузги буғидойдан юқори дон ҳосили етиштиришагроадбирларини такомиллаштириш

2018

06.01.01 Умумий дехқончилик. Пахтачилик

13

Болтаев Сайдулла Махсудович

Ғўза  мажмуидаги зироатлар ҳосилдорлигига ва тупроқ унумдорлигига ноанъанавий органоминерал компостларни қўллаш самарадорлигини ошириш

2018

06.01.01

Умумий дехқончилик. Пахтачилик

14

Исмаилов Жуманазар Исматович

Суғориладиган типик бўз тупроқлар шароитида  маҳаллий калийли ўғитни ғўзада қўллаш агротехнологияларни такомиллаштириш

2018

06.01.04 Агрокимё

15

Кашкабаева Чулпаной Тулкуновна

Ўтлоқли тупроқ шароитида ўртапишар шоли навларини ҳосилдорлигига етиштиришагротехникасининг таъсирини  ўрганиш (Тошкент вилояти мисолида)

2018

06.01.08 Ўсимликшунослик

16

Жалолов Хуршидбек Хуррам ўғли

Ғўза дурагайларида қимматли хўжалик белгиларинг чигит туки ранги боғлиқ холда  ирсийланиши

2018

06.01.05  Селекция ва уруғчилиги

17

Лапасов Хуршид Олимжонович

Ўтлоқи-бўз тупроқлар шароитида истиқболли «Пахтакор-1» ғўза навининг сувтежамкор технологияси (Жиззах вилояти мисолида)

2018

06.01.02 Мелиорация ва суғорма дехқончилик

18

Махматмуродов Алишер Ўлмасович

Асосий  ва такрорий екин сифатида  экилган маккажўхорини  ҳосилдорлигига озиқланишнинг  таъсири

2018

06.01.08 Ўсимликшунослик

19

Муйдинов Хошимжон  Ғуломович

Маъдан ўғитлар меьёрларининг кузги  буғидой ва такрорий  экинларни парваришлашдаги самарадорлиги  (Андижон вилоятининг суғориладиган оч тусли  бўз тупроқли шароитида )

2018

06.01.04 Агрокимё

20

Дурдиев Нормат Ҳасанович

Уруғчилик  учун етиштириладиган ғўза  навларининг  мақбул сув-озиқа (NBK) меъёрларини ишлаб чиқиш

2018

06.01..02 Мелиорация ва суғорма дехқончилик

21

Рахмонов  Рахматулло Умаралиевич

Ирригация эрозиясига қарши курашда эгатга бериладиган сув сарфи миқдорини ўлчашмосламаси самарадорлигини аниқлаш

2018

06.01.02  Мелиорация ва суғорма деҳқончилик

22

Ражабов Нурмамат Қудратович

Типик бўз тупроқлар шароитида ғўзанинг ўрта толали навларини мақбул агротехологияларини ишлаб чиқиш

2018

06.01.02 Мелиорация ва суғорма дехқончилик

23

Рахматуллаев Ғайратбек Давронбекович

Андижон вилояти шароитида янги ва истиқболли  ғўза навларидан юқори сифатли уруғчилик чигит етиштиришагротехнологиясини такомиллаштириш

2018

06.01.08 Ўсимликшунослик

24

Ризаев Шуҳрат Худойбердиевич

Зарафшон воҳаси ғаллазорларида тарқлган бегона ўтлар, уларга қарши  агротехник ва кимёвий курашиш тадбирларининг самарадорлиги

2018

06.01.01 Умумий дехқончилик . Пахтачилик

25

Хатамов Салимжон Рахимжон ўғли

Оч тусли бўз тупроқлар унумдорлигига ва экинлар  ҳосилдорлигига органо-маъдан компаст ҳамда ўғитлар меъёрларининг таъсири (Андижон вилояти шароитида )

2018

06.01.01 Умумий дехқончилик.Пахтачилик

26

Султанова Зульфия Султановна

Қораколпоғистон Республикаси  шароитида юмшоқ буғидой ҳосили ва сифатини оширишнинг технологик асосларинитакомиллаштирш

2018

06.01.08

27

Турсунов Хайрулло Одилжонович

«Андижон-37» ғўза навидан юқори ва сифатли ҳосил  етиштириш агротехникаси элементларини ишлаб  чиқиш (Андижон вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида)

2018

06.01.01 Умумий дехқончилик.Пахтачилик

28

Ўразматов Насибжон Назирович

Фарғона вилоятининг ўтлоқли соз тупроклари шароитида ғўза навлари ҳосилдорлигига агротехнология элементларининг таъсири

2018

06.01.01 Умумий дехқончилик. Пахтачилик

29

Ўразов Бахриддин Омонович

Ғўза селекциясида гоммоз ва вилтга бардошли навлар яратишда мураккаб дурагайлаш

2018

06.01.05 Селекция ва уруғчилик

Автореферат 2019

 

       Ф.И.О

                        Мавзу

  Йили

Ихтисослик

шифри

PDF,DOC

1

Мавляновдан

Дилмурод

Рахматуллаевич

Ғўза хосилдорлигига кузги  буғудой анғизини ҳайдаш муддатлари ва усулларининг таъсири

2019

06.01.01 Умумий дехқончилик

2

Абдурахмонов  Содиқжон Обидович

Кузги буғдойдан юқори ва сифатли дон хосили олиш агротехнологияларни такомиллаштириш

2019

06.01.08 Ўсимликшунослик

3

Давронов Қахрамонжон Анваржонович

Агротехник омиллар орқали ғўзада ҳосил элементлари тўкилишнинг олдини олиш чораларини такомиллаштириш

2019

06.01.08 Ўсиликшунослик

4

Халилова Лола Насриддиновна

Зарафшон водийси суғориладиган ерларида кузги буғдой  ва такрорий  экинлр этиштиришни илмий асослаш

2019

06.01.08 Ўсимликшунослик

5

Жангабаева Айгул  Сарсенбаевна

Қораколпоғистон Республикасида  тупроқ шўрланиши шароитида топинамбур (Helianthus Tuberosus L)

2019

06.01.08 Ўсимликшунослик

6

Тунгушова  Дилбар Абдукаюмовна

 Пахтачиликда  ноанъанавий агрорудаларни қуллаш самарадорлиги

2019

06.01.01 Умумий дехқончилик

7

Хайдаров Бекмуродов Дусиярович

Лалмикро майдонларда бошоқли дон экинларини  етиштиришнинг  ресурс тежамкор технологияларини ишлаб чиқиш ва жорий етиш

2019

06.01.08 Ўсимликшунослик

 

Автореферат 2020

 

  Ф.И.О

                                               Мавзу

  Йили

Ихтисослик

шифри

PDF,DOC

1

Сотторов Ойбек

Абдуғаниевич

Қашқадарё вилоятининг типик бўз тупроқлари шароитида соя навларини суғориш тартибларини ишлаб чиқиш

2020

06.01.02 Мелиорация ва суғорма дехқончилик

2

Жураева Ҳурматой Рафиқжоновна

Кўчат усулида шоли етиштириш омилларини такомиллаштиришнинг ҳосилдорликка таъсири (Андижон вилояти шароитида )

2020

06.01.08 Ўсимликшунослик

3

Тоғаева Сарвиноз Суюновна

Экиш муддати ва озиқланиш майдонининг мойли кунгабоқар навлари ҳосилдорлигига таъсири

2020

06.01.08 Ўсимликшунослик

4

Мухитдинов Васлиддин Нажмитдинович

Соя ҳосилдорлиги ва дони сифатини оширишда гербицидлар ҳамда микро элементлар қўллаш тизимини  такомиллаштириш

2020

06.01.08 Ўсимликшунослик

5

Нематов Улуғбек Мухтаржанович

Фарғона  водийси шароитида такрорий экин соя навларидан юқори ва сифатли ҳосил етиштиришда суғориш тизимларини асослаш

2020

06.01.02 Мелиорация ва суғорма дехқончилик

6

Насиров Бахтиёр Салахиддинович

Сабзавот, картошка далаларида тарқалган бегона ўтларнинг биологияси ва уларга қарши курашнинг илмий асослари

2020

06.01.01  Умумий дехқончилик. Пахтачилик.

7

Азимова Мадинабону Гуламджановна

Ғўза ҳосилдорлигига карбамид-аммиакли селитра (кас) ва карбамид асосида тайёрланган суспензия меьёрларининг таьсирини ўрганиш

2020

06.01.08 Ўсимликшунослик

8

Кенжаев Юнус Чинтошевич

Сидерат экинларини етиштириш, уларнинг тупроқ унумдорлиги ва ғўза ҳосилдорлигига таъсири (самарқанд вилояти мисолида)

2020

06.01.01

Умумий деҳқончилик

9

Ортиқова

Лола

Соатовна

Қизилқумнинг шўрланган тупроқларида озуқабоп галофитларни парваришлаш агротехнологияси

2020

06.01.08 Ўсимликшунослик

10

Яркулова

Зулайхо Рахимовна

Кузги арпа ҳосилдорлигига экиш муддатлари ва ўғитлаш меъёрларининг таъсири

2020

06.01.08 Ўсимликшунослик

11

Бабажанова Санобар Юлдашбаевна

Хоразм вохаси ўтоқли аллювиал тупроқларида кузги буғидой навлари ҳосилдорлини оширишда озиқлантириш меъёрларининг аҳамияти

2020

06.01.08 Ўсимликшунослик

12

2020

06.01.08 Ўсимликшунослик